YRITYS
  TUOTTEET JA PALVELUT
  YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN
  TIEDOTTEET

  Tiedotteet
  ICT
  Tuotteet ja palvelut
  Konsultointi
  Tutkimus ja tuotekehitys
  Mobiilipalvelut
  Verkonhallinta
  Tietoturva
  Koulutus
  Ota yhteyttä

Konsultointi1) Projektikonsultointi

 • Taustaselvitykset
 • Projektiarviointi
 • Projektin käynnistäminen ja päättäminen
  Tarvittaessa projektitoimiston perustaminen ja sen hoitaminen.
 • Projektisuunnittelu, työsuunnittelu ja määrittelyt
  Ideasta projektiksi.
 • Projektin budjetointi
 • Projektirahoituksen koordinointi
 • Projektin organisointi ja resurssitarpeen arviointi
 • Projektien ulkoistamis- ja alihankintapalvelut
  Tilapäisen työvoiman vuokraaminen.
 • Projektihallinta
 • Projektin toteutuksen valvonta
 • Raportointi, seuranta ja viestintä
 • Sidosryhmäanalyysit
 • Projektin jälkihoito
  Kustannustehokkuuden tarkastelu.
  Projektitulosten markkinointi asiakkaan lukuun.  2) Ratkaisukonsultointi

 • ICT-strategian rakentaminen ja kehittäminen
 • ICT-arkkitehtuurin soveltuvuuden arviointi
 • ICT-ratkaisujen tekninen kartoitus ja määrittely
 • ICT-palveluiden kartoitus ja määrittely
 • Kustannusanalyysit ja investointilaskelmat
  Kustannusten optimointi.
 • TCO-analyysit
  (Total Cost of Ownership) -analyysin avulla kartoitetaan asiakkaan koko tietotekniikan elinkaaren aikaiset kustannukset ja muodostetaan kokonaisnäkemys tietotekniikan kustannuksista sekä niiden jakautumisesta suoriin, budjetoituihin kustannuksiin (laitteistot ja ohjelmistot, tuki ja ylläpito sekä hallinto ja koulutus) sekä epäsuoriin, budjetoimattomiin kustannuksiin (käyttäjäkustannukset ja käyttökatkokset).
 • Riskianalyysit - SWOT
  SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT-analyysissä kirjataan nelikenttään ylös vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threaths). Vahvuudet ovat tekijöitä, jotka vievät kehitystä eteenpäin. Heikkoudet vaikeuttavat toimintaa ja hidastavat kehitystä. Mahdollisuudet auttavat saavuttamaan päämäärät ja vievät kehitystä eteenpäin. Uhat vaikeuttavat päämäärien saavuttamista ja ovat riski toiminnalle tulevaisuudessa.
 • Testaussuunnittelu ja sen toteutus
 • Hankkeen tavoitemittareiden määrittely
  Laadulliset ja määrälliset mittarit.
 • Kehityspolun luonti
 • Katselmoinnit
  Laatu, tuotanto, turvallisuus ja testaus.
 • Palveluntarjoajien kilpailutus
 • Sopimusneuvottelut •   Nature & Nurture Oy
    Kaikki näillä sivuilla oleva on kopiosuojattu Nature & Nurture Oy:lle © Nature & Nurture Oy 2011
    http://www.natnur.fi
    natnur@natnur.fi puh. +358 50 3220501